Our Supporters - Kenya 

  • Chinmaya Mission, Nairobi
  • Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha (Kericho), Nairobi  
  • Bhai Sahib Mohinder Singh 
  • Naqshbandi- Haqqani Dhikr Centre, Mombasa 
  • Sufi Master Moulana Sheikh Nazim  
  • Shri Swaminarayan Mandir (BAPS) – Hindu Temple